Polityka Prywatności

Jak dbamy o Twoje dane osobowe, czyli polityka prywatności NZOZ Profimed Jastrzębie Zdrój

1. pełna nazwa i adres siedziby (tożsamość i dane kontaktowe Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„PROFIMED” – Kierownik

44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. 1-MAJA 14

2. jeżeli został wyznaczony – dane kontaktowe inspektora ochrony danych NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„PROFIMED” – ul. Wrocławska 12 Jastrzębie Z.

Marta Badura-Mężyk

Tel. 32 47 09 710, e-mail:  profimedstomatologia@gmail.com

3. cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania opieka medyczna

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 art.9 i 10)

4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

*odbiorcą jest także podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia.

 

1.       MR DENTAL Pracownia Techniki Dentystycznej Monika Rentfleisz

2.       Laboratorium Analityczne NOVUM Jastrzębie-Zdrój

3.       Laboratorium Diagnostica Jastrzębie-Zdrój

4.       AWO Usługi Radiologiczne

5.       Pracownia Histopatologiczna FEMINA Katowice

6.       Pracownia Histopatologiczna Histamed Gliwice

7.       WSS Nr 2 Jastrzębie-Zdrój.

8.       Usługi Informatyczne Piotr Ujma

5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

zgodnie z  Dz.U.2017.0.1318

 

6. informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych 1.       Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych. Może Pan/Pani zażądać jego poprawienia, zmiany lub przeniesienia do innej firmy elektronicznie.

2.       Jeżeli chciałby Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pana danych osobowych prosimy bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochorny Danych (IOD)

7. informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

* uwaga, od 25 maja zmieni się nazwa organu nadzorczego – może więc zmienić się adres internetowy

Przysługuje Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły może Pan znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "PROFIMED"

ul. Wrocławska 12,
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. +48 32 47 09 710,
kom. +48 515 219 050